SİLİVRİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/360 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

Adapazarı'nda İcradan Satılık Arsa Adapazarı'nda İcradan Satılık Arsa

TAPU KAYDI

Silivri Kaymakamlığı tapu müdürlüğünün dosyasında bulunan tapu kaydından;

3402 sayılı kanunun ek-1 madde kapsamında yapılan sayısallaştırma çalışmaları neticesinde ada, parsel değişimi ile Çanta 4157 parsel sayılı taşınmaz Balaban 785 Ada, 3 Parsel numarasını almıştır.
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban mahallesi Köy İçi Mevkii, 785 Ada, 3 Parsel numarasında kayıtlı, 233,37 m2 yüzölçümlü, Arsa Nitelikli ana taşınmazın, TAM hissesinin MUZAFFER TUNCA adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, haciz ve icrai haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında;

İstanbul ili Silivri ilçesi Balaban mah. 4157 nolu parsel (yeni 785 ada 3 parsel) sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup 15/06/2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Söz konusu parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca anılan parsel ve çevresi 30/05/1967 tarih ve 6/8249 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile afete maruz alan olarak ilan edilmiş olup anılan parsele yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmektedir.

HUDUDU VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli Silivri İlçesi Balaban mah. Köy İçi Mevkii, 785 Ada, 3 Parsel numarasında kayıtlı, 233,37m2 yüzölçümlü Arsa Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak eski Çanta Mahallesinde Çamlıktepe Sokak?tan ayrılan Atölye Sokak ile Erbil Sokak arasında kalmaktadır.
Taşınmazın üzerinde virane maddi değeri olmayan bir ev olduğu ve taşınmazın kadastral yolunun olmadığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 93.348,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2023 - 15:00