Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

2024 yılı itibarıyla yeni mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti:

İlgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2021 yılında takdir edilen ve 2022 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 2022 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2023 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

Kira gelir vergisinde istisnalar

Konut Satışları Durma Noktasına Geldi Konut Satışları Durma Noktasına Geldi

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira olan istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı.

Veraset ve intikal vergisi

1/1/2024 tarihinden itibaren  veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

İlk 1.700.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %1, ivazsız intikallerde %10 Sonra gelen 4.000.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %3, ivazsız intikallerde %15 Sonra gelen 8.700.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %5, ivazsız intikallerde %20 Sonra gelen 17.000.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %7, ivazsız intikallerde %25 Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için veraset yoluyla intikallerde %10, ivazsız intikallerde %30 oranında uygulanacaktır. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız vergi ve harçların dışında, başta vergi ve trafik cezaları olmak üzere birçok vergi/resim/harç 1/1/2024 itibariyle %58,46 oranında artmış oldu.

Editör: Emlak Zirvesi