Eğer kendi adınıza kayıtlı arazi ya da arsayı bölmek istiyorsanız, ifraz (ayırma) işlemi ile süreci başlatabilirsiniz.

Bu durumda üzerinizde kayıtlı bulunan arsanın, fiziki haritalara göre hesaplamaları yapılarak işlem tamamlanabiliyor.

Fakat bu durum, kendi adınıza tapulu bir yeri başka bir kişiye tapu hakkı vererek bölmek istediğinizde, biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Bu durumda edinmeniz gereken belgeler ve uzun bir süreç sizleri bekliyor.

İfraz İşlemi Süreç Nasıl İşliyor?

Arsa ya da arazi bölündüğü için devreye normal olarak tapu işlemleri giriyor.

Eğer en az ifraz şartlarını yerine getirebilirseniz, sahip olduğunuz tapuyu rahatlıkla bölme imkanı bulabilirsiniz.

En az ifraz miktarını ise tapu belgesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Diğer bir aşamada ise bir takım resmi belgeler gerekiyor.

Bu belgeler ise sırasıyla şöyle:

Serbest mühendisler tarafından düzenlenmiş ifraz işleminizi gösteren krokili beyanname. Daha sonra bu belgeyi Kadastro Müdürlüğüne ibraz ettirebilirsiniz.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Taşınmaz mülkünüz belediye veya komşu alan sınırları içerisinde yer alıyorsa, belediye encümeni tarafında alınmış karar. Eğer bu sınırlar dışında yer alıyor ise İl İdare Kurulu kararı yeterli oluyor.

Mülk sahibi olduğunuzu kanıtlamak için nüfus cüzdanınız veya pasaport yeterli. Şahsen başvurmuyorsanız, ifraz işlemi için gerekli yetkileri verdiğiniz kişiye ait düzenlenmiş vekaletname gerekiyor. Bu vekaletnameye ek olarak yine vekilinizin kimliğini ibraz eden nüfus cüzdanı veya pasaport eklemelisiniz.

Son olarak ise eğer kendiniz başvuru yapıyorsanız fotoğrafınız, vekalet verdiğiniz kişiler başvuru yapıyorsa vekillerinizin fotoğrafı yeterli olacaktır.

İfraz İşlemleri için Ne Kadar Ödenir?

Tapu Harcı

İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı her yıl belirlenen oranla tapu harcı tahsil edilir. 

Döner Sermaye

Döner Sermaye İşletmesi'nce her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

Diğer Vergiler

Var olması halinde taşınmazın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Bir gayrimenkul üzerinde hak sahibi paydaşların ayrı ayrı adlarını ve oransal hisse sahipliklerini gösteren belgeye hisseli tapu denir.

Hisseli tapularda hisse sahiplerinin arsa ya da tarlanın hangi kısmına sahip olduğu, kullanım hakları gibi detaylar bulunmadığı için anlaşmazlıklar çıkabilir.

Miras yoluyla kalan menkullerde de hissedarlardan bazıları, payını kendi isteği doğrultusunda devretmek veya rehin göstermek isteyebilir.

Hissedarı olduğunuz gayrimenkuller üzerindeki anlaşmazlıkları çözebilmek ve istediğinizi tasarrufu yapabilmek için tek parsel olan tapuyu farklı parsellere bölerek ayırabilirsiniz.

Ancak ayrımı yapılacak gayrimenkul tarım arazisi ise farklı kurallar geçerli. Ayırmak istediğiniz tarlanın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili genelgesinde belirtilen bölünemez büyüklükteki arazilerden olmaması gerekir.

Örneğin; dikili tarım arazilerinde 0.5 hektarın altında bir parsel oluşturulamaz. Bu nedenle hisse sahiplerinin kendi aralarında öncelikli satış hakkı olduğu için bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinizi, bir hisse sahibine satabilirsiniz. Yine tüm hissedarların anlaşması halinde araziyi üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz.

Hisseli Tapu Ayırma İşlemi

Hisseli tapu ayırma işlemli için öncelikle serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor.

Harita mühendisi arsaya dair çap ve kroki ölçümlerini yapıyor. Daha sonra bu planı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü onayına sunuyorsunuz.

Söz konusu işlem için, ayırma yapılacak gayrimenkulün bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’ndan onay almanız da gerekiyor.

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hisse sahiplerinin tamamının kimlik belgeleri, fotoğrafları ve alınmış onaylarla birlikte başvuru yapıyorsunuz.

Tapu Sicil Müdürlüğü, işleme engel hukuki bir durum bulmazsa ve tapu harçlarının tam yatırıldığını tespit ettiğinde ifraz işlemini gerçekleştiriyor.

Hisseli tapu ayırma işlemleri için belli oranlarda harç masrafları da bulunuyor. Ayırma işleminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, imar planları sonucu belirlenen hisse sahiplerine taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, taşınmazın hisse sahipleri arasında aynen veya ayrılarak taksim edilmesinde kayıtlı değer üzerinden binde 4.55 harç ücreti ödemeniz gerekir.

Editör: Emlak Zirvesi