Ortak Kullanım Alanları

Milliyet Emlak'ta yer alan habere göre, apartmanlarda ortak kullanılan asansör masrafları da binanın boyanması, arızalanan güneş enerji sisteminin bozulması gibi ortak ihtiyaçlarda olduğu gibi binada oturanlar tarafından karşılanır. Zemin katta oturan, asansörü kullanmayan kişiler de ister kiracı ister daire sahibi olsun, asansör masraflarına katılır.

Apartmanlarda yapılacak ortak kullanım alanlarındaki değişiklikler, apartman sakinlerinin oy birliğini gerektirir. Asansör bakımı ve arıza durumunda ödenen onarım ücreti de eşit bölünerek ödenir. Ev sahibi de burada eşit miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Örneğin iki dairesi olan bir mülk sahibi, bu durumda apartman giderleri söz konusu olduğunda 2 kat ödeme yapar.

Asansör Giderleri

Asansör yasa ve yönetmelik hükümlerine göre, asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yıllık kontrol ve bakım yaptırılması gerekiyor. 

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Kat malikleri, apartman işletme giderlerine eşit olarak; apartman demirbaş giderlerine ise kendi arsa payı oranında katılmak ile yükümlü oluyor.

Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan yasal düzenlemelere göre apartmanın giderlerinden kat maliki sorumlu oluyor.  

Ancak bununla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan kiracılarda bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor.

Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister kiracı ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.

Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. 

Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 tarihli emsal kararı:

''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. 

Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. 

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.'' 

Editör: Emlak Zirvesi