Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşma konusunda alınan tedbirleri içeren yasa Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yasaya göre, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; altyapı, üstyapı dâhil her türlü inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkili olacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşları ve bunların iştiraklerine, akdedilecek protokoller çerçevesinde konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile gerekli her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi mühendislik hizmetleri yaptırılabilecek ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan konut veya işyerleri bu idarelerden satın alınabilecek.

ORMAN DIŞINDA ÇIKARILAN ALANLAR DA KULLANILACAK

İskan yerlerinin belirlemesinde, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyerek orman sınırları dışına çıkarılan alanlar da kullanılabilecek. Ancak bu alanların 2 katından az olmamak üzere Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Belirlenen alanlarda vasıf değişikliği gereken yerlerin resen vasıf değişikliği yapılacak ve Hazine adına tescil edilecek.

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, dava süreci devam edenler ile kesinleşen ancak henüz tapuya tescil edilmemiş olanlar hariç olmak üzere, tespit dışı bırakılan yerlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebine istinaden ilgili kurumların görüşleri alınmaksızın bu kanunun amacı doğrultusunda Hazine adına idari yoldan tescili yapılacak.

Geçici veya kesin iskân alanlarında ilgili kanunlarla, Orman Genel Müdürlüğü tarafından devlet ihale kanunu gereğince yapılmış kiralama sözleşmeleri, geçici veya kesin iskân alanının ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılacak.

Ara ve uç ürün üretme şartlı ihalelere ilişkin ruhsatlar hariç olmak üzere geçici veya kesin iskân alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı maden ruhsat sahasından resen taksir edilmiş sayılacak.

Konut Kredisinde EFT Çilesi Konut Kredisinde EFT Çilesi

ÖZEL MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ KAMULAŞTIRILACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dâhil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek, Çevre Bakanlığı veya TOKİ’nin talebine istinaden Hazine adına tescil edilecek.

Tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmayacak.

Bu taşınmazlar için kıymet takdiri en geç bir ay içinde uyarınca yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılacak ve belirlenen değer asliye hukuk mahkemesine sunulacak. Tapuda kayıtlı taşınmaz maliklerine ödenmek üzere mahkemece belirlenen bankaya yatırılacak.

Yerli veya yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar, deprem bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve Çevre Bakanlığına hibe edilmek üzere Bakanlıkça gösterilecek yerlerde ve belirlenecek tip projelere uygun konut ve işyeri yapabilecek veya yaptırabilecek.

Afet alanlarından çıkarılan yıkıntı atıkları, geri dönüşüme tabi tutulmak sureti ile ilgili standartları ve gerekli şartları sağlayarak altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilecek.

Editör: Emlak Zirvesi