Kadastro çalışmaları bitti, yeni haberim oldu, yerim başkası adına tapulanmış, davamı nereye açmam gerekir?

Taşınmazın kadastro tespitin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süresi içinde mahallin hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açmanız gerekir.

Kadastro çalışmaları devam ediyor, itirazımı nereye yapmam gerekir?

İtirazın, dilekçeye ilgili belgelerin eklenerek kadastro çalışmalarının devamı süresince (ölçülmedik yer kalmadığına dair bitim tutanağı düzenleninceye kadar) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine yapılması gerekir.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan ve tespit dışı alanda kalmayan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilir mi?

3402 sayılı Kadastro Kanunun 12' nci maddesinde "Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Kadastrosu/tapulaması, 3402 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan (tespit dışı alanda kalmayan) diğer bir deyişle, 3402 sayılı Kanunun geçici 8' inci maddesi kapsamı dışında kalan eski tapu kayıtlarına dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde tespit dışı alanda kalan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir?

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde tespit dışı alanda kalan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilmesi için (TKGM web sitesinde mevzuat bölümünde yayımlanan) 2009/7 No.'lu genelgenin 1' inci maddesinde etraflıca açıklanmıştır.

Kadastro gören yerde dedemden kalan eski tapu kaydı var. Bu yerimin yeni tapusu (kadastro sonrası tapusu) yok. Bu kayıt kapsamı yerin, kadastroda ne gibi işlem gördüğü hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Bu durumda, tapu kayıt kapsamındaki yerin, kadastro çalışmaları sırasında ne şekilde kadastro işlemine tabi tutulduğunun belirlenmesi amacıyla mahalli ünitemizce araştırma yapılması, bu araştırmanın yapılabilmesi için de öncelikle kaydın hudutları itibariyle zeminde nereyi kapsadığının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

Bu itibarla, tarafınızca ilgili Kadastro Müdürlüğüne (ya da Kadastro Birimine) yazılı başvurulmak suretiyle, bu kayıtların kapsamı yerlerin tarafınızca zeminde (mahallinde) gösterilmesi halinde, mahallinde taşınmaz gösteriminiz üzerine adı geçen müdürlükçe/birimce yapılacak araştırma sonucuna göre, bu taşınmazın kadastro bilgilerinin tarafınıza verilmesi mümkündür. 

Editör: Emlak Zirvesi