2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde 2023 yılında geçerli olacak oranları açıkladı. Buna göre 1. sınıf inşaatın ortalama metrekare bedeli 2367 lira oldu.

Emlak vergisinin belirlenmesinde önemli paya sahip olan veriler açıklandı. 2023 yılından itibaren geçerli olacak olan veriler Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ortak çalışma sonucu ortaya çıkan bina metrekare normal inşaat maliyetleri belli oldu.

2023 yılında uygulanacak olan emlak vergisine esas olacak verilerin vatandaşları ilgilendiren tarafında betonarme meskenler için lüks inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 3573 lira, azami 4010 lira, ortalama da 3791 lira oldu.

1. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 2256 lira, azami 2479 lira, ortalama da 2367 lira oldu.

TÜRKÇİMENTO’dan 65. Yıla Özel Anlamlı Proje TÜRKÇİMENTO’dan 65. Yıla Özel Anlamlı Proje

2. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 1445 lira, azami 1716 lira, ortalama da 1580 lira oldu.

3. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyat 1019 lira, azami 1219 lira, ortalama da 1119 lira oldu.

Basit inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı asgari 519 lira, azami 734 lira, ortalama da 626 lira olacak gerçekleşti.

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 81)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.