Gayrimenkul satış sözleşmesi, alıcının belirli bir bedel ödemeyi, satıcının ise bu bedel karşılığında gayrimenkulünün mülkiyetini alıcıya devretmeyi kabul ettiğini belirten yazılı belgedir.

Noter Şartı

Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve Noter Kanunu'na göre sözleşmeler, resmi şekilde yapılmadığı müddetçe herhangi bir geçerlilik taşımaz.

Bu nedenle gayrimenkul satış sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması gerekir.

Noter onayı almadan düzenlenen adi sözleşmelere dayanarak tarafların birbirlerinden cezai şart istemeleri mümkün değildir.

Alım satım sözleşmeleri, gayrimenkulün alıcı üzerine tescilinde kullanılmaz fakat alıcı, sözleşmeyi kullanarak gayrimenkulün kütüğe şerhini isteyebilir.

Sözleşmede aksine bir hüküm belirtilmediyse satış vaadinin tapu kütüğüne şerhi, taraflardan herhangi birinin Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurmasıyla gerçekleştirilebilir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Gayrimenkul satış sözleşmesinde öncelikle; gayrimenkulün cinsi, bulunduğu yerin açık adresi, sözleşmeyi yapan alıcı ve satıcının bilgileri belirtilir.

Daha sonra satış şartları maddeler halinde yazılır. Bu şartlar arasında alıcının satıcıya gayrimenkul karşılığında ödemeyi kabul ettiği bedel, satış bedeline mahsuben alıcıdan alınan kapora, satış bedelinin ödenme şekli gibi ayrıntılar da bulunur.

Eğer taraflar, satış bedelinin bir bölümünün peşin, kalanının taksitler halinde ödenmesi konusunda anlaşmaya vardıysa sözleşmede peşinat bedeli, taksit süresi ve taksit miktarı da belirtilmelidir.

Sözleşmenin hukuki geçerliliğinin devam etmesi açısından sözleşmenin esaslarında yapılacak olan her değişikliğin resmi şekilde yapılması şarttır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Geçerlilik Süresi

Borçlar Kanununun 156/2 maddesi gereğince noter huzurunda gayrimenkul satış sözleşmesi yapılmış fakat alıcı, satın alma işleminden vazgeçmişse ödediği kaporayı geri alamaz.

Tam aksine satıcı taşınmazını satmaktan vazgeçerse, alıcıya kapora bedelinin iki katını iade etmek zorundadır. Sözleşme, bir emlak komisyoncusu tarafından düzenlenmişse komisyoncuya belirlenen oranda ödenecek hizmet bedelini alıcı ve satıcı paylaşır.

Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde mahkemece haksız bulunan taraf, sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte karşı tarafın zararını, mahkeme ve icra masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflardan herhangi biri alım-satım işleminden vazgeçtiğini bildirmese bile sözleşme, zaman aşımına uğradıktan sonra geçerliliğini kaybeder.

Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca satış sözleşmelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Noter huzurunda yapılmayan sözleşmeler ise adi sözleşme hükmünde olup hukuki açıdan geçerli değildir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Örneği 2022

GAYRİMENKUL ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı gayrimenkulü aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 - SATICI, işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün maliki bulunduğunu, üzerinde hiç bir ipotek veya takyidat olmadığını, içinde kiracı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşmeye konu bu gayrimenkulün satış bedeli …….-TL (yazıyla) + %... KDV olarak taraflarca kabul edilmiştir.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Devir esnasında, tapu masrafları ile ALICI’ya düşen tüm resmi harçlar ALICI’ya, SATICI’ya düşen resmi harçlar ise SATICI’ya ait olacaktır.

2 - Satış bedeline mahsuben SATICI, ALICI’dan …….. TL (yazıyla) + KDV nakit peşin avans almıştır.

3- Bakiye bedel ……… TL + KDV ise tapu devir imzaları esnasında ALICI tarafından SATICI’ya nakden ve peşin olarak veya ………… Bankası ……………………… numaralı hesabına ödenecektir.

4 - Borçlar Kanunu’nun 156/2. maddesine göre ALICI bu gayrimenkulü almaktan vazgeçtiği takdirde, SATICI’ya …………. TL (yazıyla) tazminat ödeyecektir. Bu durumda SATICI, tazminat miktarını mahsup etmek ve kendisine gelir kaydetmek kaydıyla, aldığı tüm avansları (alındığı para birimiyle aynen) en geç 2 iş gününde ALICI’ya iade edecektir.

Eğer, SATICI satmaktan vazgeçerse, Borçlar Kanunu’nun 156/2. maddesine göre verilen tüm avansları (alındığı para birimiyle aynen) en geç 2 işgününde iade edecek, ayrıca ek olarak ……….. TL (yazıyla) tazminatı ALICI’ya ödeyecektir.

5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 – ALICI ve SATICI, ödemenin tamamlanması ve tapu tescil işlemlerinin yapılması için .......... tarihinde bir araya geleceklerdir. Devir işlemleri için taraflar kendilerini vekil ile temsil ettirebilirler. Gayrimenkulün fiili olarak ALICI’ya teslim tarihi ise ……..’dır. Gayrimenkulün tapu devir tarihinden önceki tüm borçları (emlak vergisi, aidat, elektrik, su, doğalgaz tüketimleri, zorunlu deprem sigorta primleri) SATICI’ya aittir.

7- Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

8 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20.…

ALICI       EMLAK KOMİSYONCUSU       SATICI

Editör: Emlak Zirvesi