Kira yardımı kimlere yapılır, şartları neler? Banka kredisi faiz desteği nasıl alınır, şartları neler? Kimler kira yardımı alabilir? İşte yanıtlar...

"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar"ın adı "6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar" seklinde değiştirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yapılan düzenleme ile, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi" başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek veveya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

Düzenleme ile uygulama alanı da "Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan" olarak değiştirildi.

Kira yardımı başvurularında gözetilecek hususlar

MADDE 9: (1) Vekâletname ile yapılan başvurularda;

a) Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,

b) Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir.

Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir.

(2) Kısıtlılar adına, mahkeme kararı ile atanan vasileri, 18 yaşından küçük çocuklar adına ise, velileri veya vasileri kira yardımı için başvuruda bulunacaktır.

(3) Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınacaktır.

(4) Kira yardımı başvuru dilekçelerinde; hak sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, başvuru sahibine ait Ziraat Bankası vadesiz TL banka hesap numarası ve imzanın bulunması ve ayrıca vekâlet ile yapılan başvurularda vekilin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve imzasının eksiksiz olması gerekir. Başvuru sahibinden Ziraat Bankası ye ait vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi istenilecek olup, Ziraat Bankası hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.

(5) Kira yardımı başvurularında hak sahipleri tarafından verilen belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılacak ve işlemi yapan personelin adı soyadı yazılarak imzalanacaktır. Başvurulara ilişkin evraklar Yapı Kimlik Numarasına (YKN) göre arşivlenecektir.

(6) Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ve adaparsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak vergi beyannamesi istenilecektir.

(7) Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarası (konutişyeri-iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb. blok numaraları mevcut ise bu durumun başvuru dilekçesinde ve A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’nin açıklamalar bölümünde belirtilmesi gerekir.

(8) Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’nda belirtilen adresin uyumsuz olması halinde, hak sahibi adına (veya hak sahibinin 1., 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı olan aile bireyleri adına) kayıtlı ve Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olan, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura veya ilgili belediyesinden alınmış numarataj belgesiyle bu belgeler arasındaki adres uyumsuzluğu giderilebilecektir.

(9) Kira yardımı başvurularında fatura talep edilen durumlarda:

a) Faturanın temin edilememesi halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır.

b) Faturanın, hak sahibinden farklı bir kişi adına olması durumunda; faturanın, 1. Derece (Anne, Baba, Çocuklar, Evlatlık), 2. Derece (Dedeler, Nineler, Kardeşler, Torunlar) ve 3. Derece (Amca, Hala, Dayı, Teyze, Yeğenler) kan ve 1. Derece (Kayınana, Kayınbaba), 2. Derece (Eşin kardeşleri, dedesi ve ninesi) ve 3. Derece (Eşin Yeğenleri, Dayısı, Halası, Amcası) kayın hısımlığı olan aile bireylerinden biri adına olması durumunda ve bu durumun Nüfus Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

c) Faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı aile bireylerinden biri adına olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği ile) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

Apartman Defteri Nasıl Tutulur? Apartman Defteri Nasıl Tutulur?

(10) Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki eski adres silinmiş olacağından riskli yapının tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporu’nun, riskli yapı yıktırılmadan önce alınması esastır. Ancak, riskli yapı yıktırıldıktan sonra alınan Adres Bilgileri Raporu’nda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunuyor ise, eski adresi gösteren, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili fatura ile eski adresin tespiti mümkün olacaktır.

(11) İşbu Kılavuzda belirtilen başvuru evraklarından herhangi birisi (mesela, Tapu Belgesi veya Adres Bilgileri Raporu vb.) temin edilmeden başvuru yapılması durumunda, başvuru süresiyle ilgili mağduriyet oluşturulmaması amacıyla, başvurunun kabul edilerek evrak kayıt tarihi ve sayısı verilmesi, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine eksik evraklı kira yardımı başvurusu olarak girişinin yapılması ve eksik evrakın tamamlanmasının ardından ödemelerin başlatılması gerekir.

(12) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu için sunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede;

a) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlayan lisanslı kuruluşça Rapordaki bilgilerin düzeltilmesi ve MüdürlükçeBelediyece Riskli Yapı Tespit Raporu’nun düzeltilmiş halinin onaylanması,

b) Adres Bilgileri Raporu’ndaki adres bilgilerinin, Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yer alan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun belediyece numarataj belgesi ile düzeltilmesi,

c) Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması durumunda yanlışlıkların ilgili kurumkuruluşlar tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi, gerekmektedir. Kira yardımı başvuruları, belirtilen belgelerdeki bilgiler birbiriyle uyumlu hale getirildikten sonra değerlendirilecektir.

(13) Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekir.

Kira yardımı başvuruları, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte geçerli olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

(14) Bağımsız bölümün fatura veya emlak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği köy yerleşim yerlerinde, MüdürlükBelediyenin riskli yapıyı yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek olan Ek-6 da yer alan tutanağa göre işlem yapılacaktır. Bağımsız bölüm hiçbir şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmeyecektir.

(15) Kira yardımı başvuruları için istenen emlak vergisi beyannamesinin bina için düzenlenmiş olması ve ilgili bağımsız bölüm ile hissesini açıkça göstermesi gerekir. Arsa emlak vergisi beyannamesi ile işlem yapılması mümkün olmayacaktır. 

(16) Elbirliği mülkiyetinin olduğu taşınmazlarda; mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesinin sağlanması halinde maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılacaktır.

Mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülmemiş ise, mirasçılık belgesinde belirtilen hisse oranlarına veya hisse oranlarını gösteren bina emlak vergisi beyannamesine veya hisse oranlarını gösteren mahkeme kararına istinaden de maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılabilecektir.

(17) Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden verecekleri muvafakatnameferagatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek muvafakatnamedeferagatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekir.

Kira yardımı ödemlerinin başlatılması

MADDE 10: (1) Kira yardımı başvurularının MüdürlükBelediye tarafından incelenerek uygun bulunması halinde;

a) Müdürlük ve Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılacaktır.

b) Konutişyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

c) Konutişyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

ç) Konutişyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir

Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi

MADDE 5: (1) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir veveya bankalardan kullanacakları kredilere 8102012 tarihli ve 20123803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.”

MADDE 5: Aynı Kararın 7 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(18) Kira yardımı başvurusunda verilen tapunun vefat eden 1., 2., 3. Derece (kan ve kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması halinde, mirasçı olduğu mirasçılık belgesiyle tespit edilen başvuru sahipleri, işbu Kılavuzda belirtilen diğer şartları da sağlaması kaydıyla A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminden girişleri sağlanarak mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında kira yardımından faydalanabilecektir.

(19) Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak sahipleri adına olması kaydıyla, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet faturası ile başvuru için gerekli diğer şartların sağlanması durumunda kira yardımı başvuruları değerlendirilecektir.

(20) Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmış aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir. Ancak, Risk Tespit Raporu’nda apartman görevlisi dairesinin görünmemesi nedeniyle A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine kira girişinin yapılamaması durumunda; söz konusu Riskli Yapı Tespit Raporu’nu düzenleyen lisanslı kuruluş tarafından bağımsız bölüm sayısının düzeltilmesi ve MüdürlüğünBelediyenin Risk Tespit Raporu’nu onaylanmasını müteakip hak sahiplerinin talepleri değerlendirilebilecektir.

Resmi gazetede yayınlanan kanunun maddeleri şöyle:

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPIYI MALİK, KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMAKSIZIN KULLANANLARA YARDIM YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1: 2132016 tarihli ve 20168663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’’ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2: Aynı Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1: (1) Bu Kararın amacı; 1652012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 3: Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanım ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,”

MADDE 4: Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kiracıların kira yardımı başvurusu

MADDE 6: (1) Riskli yapıda ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu,

c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

d) Kiracıyavekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi.

(2) Riskli yapıda işyeri işleten kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,

c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.),

ç) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

e) GerçekTüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilecektir. Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

MADDE 6: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7: Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.