Kurallara Uymayan Kişi Tahliye Edilebilir

Kat maliklerinin hakları arasında, kendi haklarını taciz şekline girecek kadar kısıtlayan mülk sahiplerini apartmandan attırma hakkına sahiptirler.

Bunun için mülk sahipleri bulunulan katın müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Aynı durum mülk sahibi ve kiracı içinde geçerlidir. Ev sahibinin, aynı kira yılı içerisinde haklı sebeple (kira ödenmemesi vb.) iki kez noter onaylı ihtarname göndermesi durumunda kiracı tahliye edilebilir. İstendiği taktirde yasal işlemde başlatma hakkına sahiptir.

Apartman gürültü yönetmeliği içerisinde şu koşul ve şartlar bulunur:

Gereksiz gürültüden kaçınılmalıdır.

Mesai günleri kapsamında 12.00 ile 13,00 saatleri arasında ve akşam 19.00 ile 07.00 arasında gürültü yapılması yasaktır.

Apartman ve Binalarda en önemli sorunlardan biri de geçimsiz ve sorunlu insanlar ile bir çatı altında yaşamaktır.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre kötü komşulara karşı yasal başvuru yolları bulunmaktadır.

Gürültü yapan komşu için her zaman Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gürültü Şikayet Hattına başvurabilirsiniz.

Alo 181 Gürültü Şikayet Hattı 7/24 prensibiyle çalışmaktadır.

KOMŞUNUN SÜREKLİ RAHATSIZ ETMESİ KANUNA AYKIRIDIR

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 33. maddesi gereğince sulh mahkemesi hakimi tarafından gürültücü ev sahibinin veya kiracının uyarılması ve uyarıya uymaması halinde 250 liradan başlayarak 2 bin liraya kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir.

Kural Tanımayan Bina Sakinleri için Ne Yapılmalı?

Günümüzde yaşam sürdürdüğümüz evler genellikle bina , site gibi katlı yapılardan oluşuyor.

Bu durumda tanımadığımız insanlarla aynı ortamı kullanmak dahilinde oluyoruz.

Kurallar çerçevesinde yaşayan insanlar olduğu gibi kural bilmez, saygısız ve hatta her durumda terbiyesizleşen insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz.

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Yasal olarak yaptırımı olan bu tutum:

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve rahatsız edici komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkündür.Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi, kat maliklerinin sayı ve  arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenir. Bu daireyi kat malikleri  arsa payı oranında satın alır. Böylece problemli komşu apartmanda çıkartılır.

Madde 25: Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek
suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu maddeye getirilen yeni düzenlemeye göre:

“Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır.

Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir.

Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Editör: Emlak Zirvesi