Buna göre konuta malikin rızası olmaksızın girenler ya da rıza ile girmiş olsa bile malikin konuttan çıkmasını istemesine rağmen çıkmayanlar konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlemiş olurlar.

Bu suç; bir kişinin evine, iş yerine yahut bu yerlerin eklentilerine "kişinin rızası dışında girme veya verilen rızanın geri alınmasına rağmen çıkmama" filleri ile işlenmektedir.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile korunmak istenen değer, kişinin evinde veya iş yerinde kendini güvende hissetmesini sağlamaktır.

Konut Dokunulmazlığı Neleri Kapsar?

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Kanun metninde yer alan açıklamaya görekonut dokunulmazlığının ihlaliniteliği taşıyacak alanlar şu şekilde sıralanabilir:

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek

Bir kimsenin rızasına aykırı olarak, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentilerine girmek konut dokunulmazlığının ihlali sayılmaktadır. Bununla ilgili Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karara göre:

Yargıtay CGK - 2015/275 karar:

İşyerinin bir bölümünün sahibi veya çalışanları tarafından konut olarak kullanılması ve ilgililerin rızaları dışında belirtilen yerlere girilmesi ya da uyarılara rağmen çıkılmaması durumunda, işyeri dokunulmazlığının ihlali değil, konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşur.

Belirtmek gerekir ki Türk Ceza Kanunu'na göre otel odası da konut sayılmaktadır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası

Bu suçun vücut bulması için:

Kişi konutun malikinin rızası dışında konuta girmeli veya konutun sahibinin rızasıyla girmiş de olsa malikin çıkartmak istemesine rağmen çıkmıyor olması gerekir. Bu iki halden birinin varlığı suçu meydana getirir.

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bunun yanı sıra suçun:

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Şikâyet ve Zamanaşımı

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Buna göre mağdurun fiilin işlendiğini ve failin kim olduğun öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içinde şikâyette bulunması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olması dolayısıyla sürenin geçmesi ile birlikte şikâyet hakkı da düşecektir.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu için dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Bu 8 yıllık süre içerisinde dava açılması gerekir. Zira bu süre geçtikten sonra dava açma hakkı da düşecektir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Nitelikli Halleri

Bu suçun:

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Editör: Emlak Zirvesi