İHALE DETAYLARI

İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığından:

1) Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 31.03.2022 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

Bursa'da İcradan Satılık Arsa Bursa'da İcradan Satılık Arsa

a)2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.
b)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeler ile birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır;

A-Gerçek kişiler;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-İkametgâh senedi,

4- Tebligat için adres beyanı,

5- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

6-Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,

7-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği,

9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

B-Tüzel kişiler;

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekâletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

3) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

4) İstekliler tekliflerini 30.03.2022 tarih ve saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi, Lozan Caddesi, No:47, Aliağa/İZMİR) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceği gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.

5) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

6) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz
görülebileceği gibi 1.000,00-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Editör: Emlak Zirvesi