Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesinde bulunan Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi'ndeki 46 konut ile 1 dükkanı satışa çıkardı.

İHALE DETAYLARI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Çankaya İlçesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi 46 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Satış İhale İlanı

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun hükümlerine göre peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) (KDV Dahil) ücret karşılığında I. Grup Taşınmazlar için en geç 27.06.2022 Pazartesi günü, saat 16.00’ya kadar; II. Grup Taşınmazlar için en geç 28.06.2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar; III. Grup Taşınmazlar için 29.06.2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabilir.

2- İhale; yukarıdaki tabloda, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarih ve saatte I. Grup Taşınmazlar için 28.06.2022 Salı  günü,  saat 14.00’te; II. Grup Taşınmazlar için 29.06.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te; III. Grup Taşınmazlar için 30.06.2022 Perşembe günü saat 14.00’te  Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç yukarıdaki tabloda, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarihte saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgâh Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konut Satışı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konut Satışı

- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge

5- İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç) damga vergisi, karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.  

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Satışa çıkan konut listesi için tıklayınız...