GERMENCİK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, ORTAKLAR Mahalle/Köy, 340 Ada, 24 Parsel, C BLOK 4.NK-18 Nolu Bağımsız Bölüm Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, Magnesia Park Sitesi ve tapunun Ada:340, Parsel:24?de kayıtlı,5.073.70m²?lik ?Arsa? nitelikli taşınmaz üzerinde üç bloklu Magnesia Park sitesi binaları bulunmaktadır. Batı kesimdeki C blok, bodrumlu zemini ticari amaçlı, üsteki katları konut amaçlı olup, her katta 5 daireden toplam 40 daireli ve toplam 9 katlıdır.C blokun güneydoğu köşesindeki 4.normal kattaki 18 no?lu bağımsız bölüm yaklaşık 123.00m² kapalı alanlı olup, ön ve yan cephede toplam 15.00m²?lik birer balkonu bulunmaktadır. Apartman girişi kuzeyden olup,27.04.2017 tarihli Kat irtifakı projesine göre kat irtifakı kurulmuştur. 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında yapılmış olup, 28.05.2018 tarihinde Germencik Belediyesinden Yapı kullanma izini(Oturma ruhsatı) alınmıştır.Borçlu adına tam paylı olarak kayıtlı daire konut olarak kullanılmaktadır. Giriş holü, salon, ayrı mutfak, 3 oda, banyo, ebeveyn banyosu ve tuvalet bölümleri bulunmaktadır. Girişteki kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel, doğramaları pvc çift camlı, hazır tip mutfaklıdır. Islak zeminler seramik, oda zeminleri laminattır. Banyoların ve tuvaletinzemini ve duvarları seramik kaplıdır. Yaklaşık 4 yıllık daire, asansörlü, çift merdivenli, merkezi kaloriferli, site içi açık otoparklıdır. Konumu, zemini ticari, üst katları konut amaçlı toplam 9 katlı oluşu, güvenlikli site içindeoluşu, altyapı hizmetlerinden yararlanışı, Aydın-İzmir devlet karayoluna cepheli ve Alpaslan Türkeş Bulvarının kuzeyinde oluşu, ticaret merkezine ve Devlet demiryolu istasyonuna yaklaşık 500m, çöpşiş dükkanları ve akaryakıt istasyonun bulunduğu dörtyol bölgsesine 800.00m² uzaklıkta oluşu, olumlu ve olumsuz tüm yönleri ve çevre benzer dairelerin alım-satımları gözönüne alındığında ve dairenin 4 yıllıkyıpranma oranı düşüldükten sonraki değeri 1.042.000,00 tl dir

Adresi : Ortaklar Mahallesi Alparslan Türkeş Cad Magnesia Park SitesiGermencik / AYDIN

Yüzölçümü : 5.073,70 m2

Arsa Payı : 15/1914

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzıGermencik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,1/1000 ölçekli İmar Planında ?Germencik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,1/1000 ölçekli İmar Planında ?Blok Nizam 9 Katlı ?

Kıymeti : 1.042.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:07

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 

Editör: Emlak Zirvesi