DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- 16/11/2022 tarih ve 320 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği, aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesinde açıklanan şartlar içerisinde Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

S. No: İli İlçesi Mahalle Ada Parsel M2 Emsali/Fonksiyonu
1 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30127 1 16.672,57 1.75/Ticari
2 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30130 3 28.316,90 1.25/Konut
3 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30142 2 11.088,90 1.25/Konut
4 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30153 1 11.117,90 1.25/Konut
5 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30153 2 13.021,60 1.25/Konut
6 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30153 3 9.514,53 1.25/Konut
7 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30174 1 7.874,69 1.25/Konut
8 Diyarbakır Yenişehir Dökmetaş 30174 4 6.937,84 1.25/Konut

2- İşin ihalesi 02/02/2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlanacak ve yukarıdaki tabloda belirtilen sırasına göre ihale edilecektir. İşin İhalesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler ihale teklif zarfını 01/02/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

3- Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Ait Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dökmetaş Mahallesinde Bulanan 8 Adet Taşınmazın Satış İşi muhammen bedelleri, geçici teminatları ve doküman bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat, muhammen bedelin % 3’ü oranında olup, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak doküman bedelini gösterir makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

5- İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

6-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen ihalelere katılabilmek için gerekli nitelik ve yeterliği haiz olmak.

Bursa'da İcradan Satılık Arsa Bursa'da İcradan Satılık Arsa
 1. Gerçek kişilerde:
 1. Teklif Mektubu (İç Zarf)
 2. Nüfus Cüzdan Sureti (Aslı görülecek),
 3. Yerleşim Yeri Belgesi
 4. İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.)
 5. Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)
 6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 8. İhaleye katılanın veya vekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 9. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 10. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 1. Tüzel kişilerde:
 1. Teklif Mektubu (İç Zarf)
 2. Şirket Ortak Sayısını Gösterir Belge
 3. Şirketin en az 1 (bir) yıl önceden Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 4. Ticaret Sicil Gazetesi sureti
 5. Vergi Levhası,
 6. İmza Sirküsü,
 7. İhale tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son altı ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,
 8. İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.),
 9. Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)
 10. Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz (Her araç için ayrı ayrı)
 11. İhaleye katılacak Tüzel kişi ortaklarının veya vekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 12. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 13. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır. 

7-  Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

8-  İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları v.b. giderler İstekli’ye aittir.

9-  Posta yoluyla yapılacak müracaatlar ile ilgili postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Editör: Emlak Zirvesi