İHALE DETAYLARI

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ‘’DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulüne göre yapılacaktır.

İhale Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nde yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

Taşınmaz Mal Satış İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mala ait ‘’Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi’’ni Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye girebilmek için 2886 sayılı kanunun 5. maddesindeki şartları haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale gününden bir gün öncesine kadar Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinde açılmış bulunan Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nün 2940258426 vergi nolu TR57 0001 0000 4558 4720 1450 07 İban nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. İhale günü yatırılan geçici teminat makbuzları kabul edilmeyecektir.

İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim ve harçlar ile KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.

İsteklilerin yukarıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı aslı ile birlikte ihale saatine kadar Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; Kanuni ikametgâh sahibi olması, Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belgeyle, ihaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gereklidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Editör: Emlak Zirvesi