Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, Yalova Zeytinlik Mevkii'nde yer alan arsayı satışa çıkardı.

İHALE DETAYLARI

Yalova İli Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1- 04.10.2021 tarih ve 114 nolu meclis kararı ile 06.12.2021 tarih ve 142 nolu meclis kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satış ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- Satış ihalesi yapılacak olan taşınmazın nitelikleri:

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek kişiler için)

b) Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan veya e-Devlet üzerinden son 1 ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi

c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Yasaklı olmadığına dair beyanı,

e) Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyan,

f) Borcu yoktur belgesi (Belediyemiz Gelir-Emlak Şefliğinden alınacak)

g) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu,

Ziraat Bankası'ndan Ankara ve İstanbul'da Gayrimenkul Satışı Ziraat Bankası'ndan Ankara ve İstanbul'da Gayrimenkul Satışı

h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Belge,

j) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi gereklidir.

l) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi gereklidir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

m) Dernek ve Vakıflardan; ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile dernek/vakıf tüzüğünün noter tasdikli sureti, Posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 1.000,00 TL (bin) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:12.30’ a kadar makbuz karşılığında Belediyemizin Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- İhalede kesinleşen bedel; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödenecektir.