İHALE DETAYLARI

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN/ KAMU KONUTU SATIŞ İLANI

Ankara İli, Çankaya ve Yenimahalle İlçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar  Emlak Müdürlüğünce:  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici teminat olarak kabul edilecekler, geçici teminatın şekli ve ödenmesi,

a.1) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Saymanlıklara veya Mal müdürlüklerine  yatırıldığına dair makbuz (Muhasebe Müdürlüğünden, Mal müdürlüğünden veya Saymanlıktan alınacaktır)

a.2) Banka teminat mektubu (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir). 

a.3) Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 nolu İBANA yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce onaylı muhasebe işlem fişi (Bankalardan havale yada eft vb. makbuz yada dekontları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne onaylı Muhasebe işlem Fişi olmadıkça  geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah İlmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin,

Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,  

d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- Mülkiyeti P.T.T (ilan sıra 1ila 24), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (ilan sıra 25), Et Süt Kurumu (ilan sıra 26 ila 30) ve Türkiye İş Kurumu (ilan sıra 31 ila 43) 'na ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu,  tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. 

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.       

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.       

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.       

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4-4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir,

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."                                                       

Adres: Kızılay Mahalesi, İzmir 1 Cad. No: 35  ÇANKAYA/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat)  ve  (Dahili 1600-1601-1603-1607-1700-1702)   

Satışa Çıkan Kamu Konutları için Tıklayınız...

Editör: Emlak Zirvesi