İHALE DETAYLARI

İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından:

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.04.2022 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

Taşınmaz imar planı sınırları içinde kalmaktadır, 3194 sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 17. madde hükümleri ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ihdas tevhid ve yola terk işlemleri yapılmaktadır. Aydınlı 4163 ve 3717 parsellerde yapılacak ihdas tevhid ve yola terk işlemleri sonucunda; 27.314,59 metrekare alan, müstakil/tek parsel haline gelecektir. İhale dosyasına ekli değişiklik tasarımında (L) ile gösterilen toplam 27.314,59 m² yüzölçümlü taşınmazın açık artırma sonucu belli olacak ihale satış bedeli, ihaleyi kazanan/ihale uhdesinde kalan ihale isteklisi/yüklenicisi tarafından yasal süresi içinde Belediye veznesine yatırıldığı takdirde, ihdas edilen kısmın bedeli de tahsil edilmiş olacağından; İhaleyi kazanan/ihale uhdesinde kalan istekliden/yükleniciden ayrıca ihdas bedeli ödemesi talep edilmeyecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. madde hükümleri ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca tanzim edilen değişiklik tasarımı ihale dosyasının ayrılmaz ve bağlayıcı ekidir.

2-488 sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 ₺ karşılığında satın alınabilir.

4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri (Aslı) b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

Gölcük'te İcradan Satılık Arsa Gölcük'te İcradan Satılık Arsa

c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat. 

Editör: Emlak Zirvesi