ANTALYA İLİ KEPEZ İLÇESİ GÜNEŞ MAHALLESİNDE KONUT VE DÜKKAN SATIŞI YAPILACAKTIR.

ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN ‘’GÜNEŞ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN 6 ADET DÜKKAN VE 27 ADET KONUT SATIŞI İHALESİ ‘’ YAPILACAKTIR.

Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

Madde 1 - Antepe İnşaat. ve Tic. A.Ş.’nin mülkiyetindeki aşağıda belirtilen dükkan ve meskenler açık arttırma usulü yapılacak ihale ile satışa çıkartılacaktır.

Madde 2 - İhalede Antepe’nin Serbestliği ve İhalenin İptali
2.1. İş bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp; Antepe, herhangi bir aşamada ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğinde yapmakta serbesttir. Bu nedenlerle istekliler, hiçbir aşamada bir hak iddia edemez ve bu nedenle Antepe herhangi bir yükümlülük altına girmez.
2.2. Antepe, gerekli gördüğü durumlarda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.
2.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, Antepe’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda Antepe herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 3 – İhale Dokümanının Alınması
3.1.İhale konusu gayrimenkullere ait ihale şartnamesi ANTEPE İNŞAAT VE TİC. A.Ş. – Tahılpazarı Mah. 467 Sok. Mark Antalya Avm. Sit. K:6 No:1/101  –Muratpaşa/ANTALYA – İhale ve Satın Alma İşleri Müdürlüğü adresinde saat 10:00- 17:00 arasında bedelsiz olarak teslim alınabilir.
İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Sanem HUMBARCI- Satın Alma ve İhale İşleri Şefi–Tel:0530 460 05 37
3.2. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını idareden alması zorunludur.
3.3. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 4 - İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati
4.1. Yapılacak İhalede:
a) İhale usulü : İş bu şartnamede belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği açık arttırma teklif usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tahılpazarı Mah. 467 Sok. Mark Antalya Avm.Sit No:1/101 6.kat  Muratpaşa/ANTALYA- TOPLANTI SALONU
c) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati : Tablo -1 ‘de belirtilmiştir.                   

Madde 5- İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
5.1.1 Gerçek kişi olması halinde;
a) Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Aslı İhale Komisyonu tarafından görüldükten sonra iade edilecektir.)
b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Satıcının banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
c) Vekaleten katılım olması halinde, vekilin gerçek kişiyi temsile, ilzama, ihalelere katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye,  bu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekaletnamesi ve vekilin imza beyannamesi
ç) Gerçek kişiler hisseli olarak ihaleye katılacaklarsa yukarıdaki belgeleri hissedarların her biri içinde sağlaması gerekmektedir. (Teminat tutarını hissedarlardan birinin yatırması yeterlidir.)
5.1.2 Tüzel kişi olması halinde;
a) Tüzel kişi olması halinde, Şirket imza sirküleri, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi(şirket yetkililerinin görüldüğü son gazete) , şirket kaşesi.
b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Satıcının banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
c) Vekaleten katılım olması halinde, vekilin tüzel kişiyi temsile, ilzama, ihalelere katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, bu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekaletnamesi ve vekilin imza beyannamesi.
ç) Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.
Tüzel kişiler hisseli olarak ihaleye katılacaklarsa yukarıdaki belgeleri hissedarların her biri içinde sağlaması gerekmektedir. (Teminat tutarı hissedarlardan birinin yatırması yeterlidir.)

Madde 6- Satışa Konu Gayrimenkullerin Görülmesi
6.1. Satışa konu gayrimenkulleri hafta içi saat 12:00 ile 13:00 arasında içerisinde Güneş mahallesi, Mehmet Atay caddesindeki şantiye sahasına giderek görmek,  inceleme yapmak, isteklinin sorumluluğundadır.

Madde 7-Gayrimenkul satışının yapılması ile ilgili hususlar
7.1 Açık artırma sonucu; 29430 ada 01 parsel D Bloktaki Dükkanlar için;
a) Satış bedelleri peşin olarak ödenecektir.
b) Satış bedelinin tamamı (K.D.V. tutarı ile birlikte) satışa davet yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Mülkiyet sahibi ANTEPE İNŞ. VE TİC.A.Ş. TR 96 0001 5001 5800 7296 519313 IBAN no’lu (TL) hesabına ihale bedelini ödeyecektir.
 c) Gayrimenkul satımı ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeleyen alıcının talebi üzerine, gayrimenkulün tapu devir ve tescil işlemi 15 (onbeş) takvim günü içerisinde satıcının uygun gördüğü bir tarihte yapılır.
ç) İhale üzerinde bırakılan İsteklinin, satışa davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde satış bedelini yatırarak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirmesi zorunludur. Aksi halde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İsteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
d) Dükkanların teslimi satış işleminden itibaren altmış (60) takvim içerisinde yapılacaktır.
7.2 Açık artırma sonucu; 29430 ada 01 parsel B Bloktaki Meskenler için;
7.2.1. Meskenlerin satışında iki tip ödeme seçeneği bulunmaktadır.
1) Peşin Satış :
a) Gayrimenkulün peşin satılması durumunda satış bedelinin tamamının (K.D.V. tutarı ile birlikte), alıcı tarafından satışa davet yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Satıcı ANTEPE İNŞ. VE TİC.A.Ş. TR 96 0001 5001 5800 7296 519313 IBAN no’lu (TL) hesabına yatırılması gerekmektedir.
b) Gayrimenkul satımı ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeleyen Alıcının talebi üzerine, gayrimenkulün tapu devir ve tescil işlemi 15 (onbeş) takvim günü içerisinde satıcının uygun gördüğü bir tarihte yapılır.
c) Alıcının gayrimenkulü peşin almak istemesi halinde; açık artırma sonucunda belirlenen en yüksek teklif bedelinin %35’i olan peşinat tutarı düşüldüğünde kalan tutar üzerinden %15 indirim uygulanarak satış gerçekleşecektir.
ç) İhale üzerinde bırakılan İsteklinin, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirmesi zorunludur. Aksi halde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İsteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
2) Vadeli Satış :
a) Gayrimenkulün vadeli satılması durumunda, alıcı açık artırma sonucunda belirlenen en yüksek teklif bedelinin %35’ ini peşinat olarak, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde yatırarak, Satıcı ile  Gayrimenkul Satış sözleşmesi imzalar. Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç doksan (90) takvim günü içerisinde açık artırma sonucunda belirlenen en yüksek teklif bedelinin %15’ ini ara ödeme olarak ödeyecek olup dekontunu idareye ulaştıracaktır. Satış bedelinin geri kalan %50’sini Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan belgesi) alınmasından itibaren otuz (30) takvim günü içerisinde Satıcı ANTEPE İNŞ. VE TİC.A.Ş. TR 96 0001 5001 5800 7296 519313 IBAN no’lu (TL) hesabına yatırılması gerekmektedir.
b) Alıcı gayrimenkulü vadeli almayı talep edip peşinat ödemesi yaptıktan sonra geri kalan %15’lik ve %50’lik kısımlarını vadesi gelmeden idareye başvuru yaparak erken kapatma ödemesi yapma talebinde bulunabilir. Ancak bu erken kapatma nedeniyle alıcı idareden herhangi bir indirim talebinde bulunamaz.
c) Alıcının vadeli satış ile gayrimenkulü almayı taahhüt ederek satıcı ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamasından sonra, vadesi geldiğinde taahhüt ettiği %15’lik ara ödeme ve %50’lik son ödemeyi yapmaması halinde, o zamana kadar ödediği peşinat ve/veya ara ödeme tutarı dahil, toplam ödediği bedelin %25’i satıcı tarafından herhangi bir faiz veya vade farkı uygulanmadan tazminat olarak gelir kaydedilir. Geri kalan tutar altmış (60) takvim günü içerisinde iade edilir.
ç) Meskenlerin teslim tarihi Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan belgesi) alınmasından itibaren altmış (60) takvim günüdür.


TABLO :1

SATIŞA SUNULACAK  DÜKKANLAR

Sıra No

Mahalle

Ada /Parsel

Blok İsmi

Bağ. Böl. No

Brüt m²

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale tarihi

İhale Saati

1

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

1

200 M²

₺5.090.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

10:30

2

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

2

195 M²

₺4.820.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

11:00

3

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

3

195 M²

₺4.820.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

11:30

4

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

4

195 M²

₺4.820.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

12:00

5

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

5

195 M²

₺4.820.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

12:30

6

GÜNEŞ

29430/1

D BLOK

6

195 M²

₺4.830.000,00

₺153.000,00

21/03/2023

13:00

SATIŞA SUNULACAK  MESKENLER

Sıra No

Mahalle

Ada /Parsel

Blok İsmi

Niteliği

Kat No

Bağ. Böl. No

Brüt m²

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale tarihi

İhale Saati

1

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

7

69 M²

2.250.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

10:30

2

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

8

69 M²

2.080.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

11:00

3

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

9

62 M²

1.790.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

11:30

4

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

10

62 M²

1.790.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

12:00

5

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

11

69 M²

2.080.000,00₺

₺70.000,00

22/03/2023

13:30

6

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

1

12

69 M²

2.260.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

14:00

7

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

1

13

45 M²

1.470.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

14:30

8

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

1

14

45 M²

1.470.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

15:00

9

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

1

15

45 M²

1.470.000,00 ₺

₺70.000,00

22/03/2023

15:30

10

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2

16

69 M²

2.260.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

10:30

11

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2
2

17

69 M²

2.090.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

11:00

12

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2

18

62 M²

1.800.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

11:30

13

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2

19

62 M²

1.800.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

12:00

14

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2

20

69 M²

2.090.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

13:30

15

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

2

21

69 M²

2.250.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

14:00

16

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

2

22

45 M²

1.480.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

14:30

17

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

2

23

45 M²

1.480.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

15:00

18

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

2

24

45 M²

1.480.000,00 ₺

₺70.000,00

23/03/2023

15:30

19

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

25

69 M²

2.290.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

10:30

20

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

26

69 M²

2.120.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

11:00

21

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

27

62 M²

1.830.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

11:30

22

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

28

62 M²

1.830.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

12:00

23

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

29

69 M²

2.120.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

13:30

24

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(2+1)

3

30

69 M²

2.290.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

14:00

25

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

3

31

45 M²

1.510.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

14:30

26

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

3

32

45 M²

1.510.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

15:00

27

GÜNEŞ

29430/1

B BLOK

MESKEN(1+1)

3

33

45 M²

1.510.000,00 ₺

₺70.000,00

24/03/2023

15:30

Editör: Emlak Zirvesi