BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN “BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-2) MAHALLESİ, 1424 ADA 6 PARSEL (1424 ADA 4 PARSELDEN İFRAZEN OLUŞAN) SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI”

Çeşme'de İcradan Satılık Konut İmarlı Arsa Çeşme'de İcradan Satılık Konut İmarlı Arsa

“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin:
  1. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
  2. Telefon Numarası: 444 0 669
 2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel (1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması
 3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel
 4. Muhammen Bedel : 565.000.000,00-TL (BeşyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır.

 1. Geçici Teminat (%3): 16.950.000,00-TL (OnaltımilyondokuzyüzellibinTürkLirası)
 2. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
  1. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
  2. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi
  3. Ada/Parsel: 1424 Ada 6 Parsel
  4. Yüz Ölçümü: 22.310,37 m²
  5. Belediye Hisse Oranı: Tam
  6. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.)
  7. Emsal: 1,5
  8. Cinsi: Arsa
 3. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir.
Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel peşin satış bedelidir.
Vadeli Ödemelerde : a) İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için %12,5 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.)

b) Alıcı, tapu devri istemesi halinde %50 peşinatı ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye verecektir.

c) Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacaktır.

d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya taksit süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir.
 1. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
 2. Tarih ve Saati: 09/02/2023 (Perşembe) - Saat: 10:30
 3. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/02/2023 (Perşembe) - Saat: 10:30
 4. İhaleye Katılabilme Şartları:
  1. Gerçek Kişi İse;
   1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
   2. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.
   3. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”
   4. Noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel Kişi İse;
   1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
   2. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
  3. Ortak Hükümler;
   1. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.
   2. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.
   3. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
   4. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge.
   5. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
   6. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
   7. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
   8. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
   9. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.
 5. Tapu Devri: Alıcı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre onaylanan ihalenin ihale üzerine kalana tebliğinden itibaren aynı kanunun 57. Maddesine göre 15 (Onbeş) gün içerisinde vergi, resim, harç ve varsa diğer giderler ile satış bedelini nakden ve peşin olarak ödemesi halinde tapu devri yapılacaktır.

Alıcı, taşınmazı vadeli olarak satın aldığı takdirde vergi, resim, harç ve varsa diğer giderler ile  %50 peşinat ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu 15 (Onbeş) gün içerisinde idareye vermek suretiyle tapu devir işlemleri yapılacaktır.
Alıcı, taşınmazı vadeli olarak satın aldığı takdirde ödeme planının herhangi bir döneminde kalan taksit tutarını karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye vermek suretiyle de tapu devir işlemleri yapılacaktır.

 1. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 2. Teklif  Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (09/02/2023 (Perşembe) - Saat:10:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Editör: Emlak Zirvesi