BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINCA KAMU KONUTU İHALE İLANI  

Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale  Emlak ve Anıt Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.   

ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı Banka hesabına ödenmesi ve Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.   

 b) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

 c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikçe tastik edilmiş vekaletname,

3-) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. 

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) tahsil edilecektir.

4- Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. 

Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı

5- Ayrıca satışı yapılacak kamu konutları için; bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 

6-  İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye katılacak olup ihaleyi alan müşteri, taşınmazın satış ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlere uymakla mükelleftir.

7- (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra, ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(d) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin "(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Editör: Emlak Zirvesi