EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ ARSA SATIŞI

Eyüpsultan İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 2 adet Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre  "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı

b. Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

c. Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00

2) Satışı Yapılacak Taşınmaz Bilgileri:

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır.

İzmir Urla'da İcradan Satılık Arsa İzmir Urla'da İcradan Satılık Arsa

3) İhalenin Yeri:

Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 18.01.2023, Çarşamba günü saat:10:00

5) Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

6.1 Adres Beyanı :  Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

6.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

6.3 İmza Sirküleri :

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.4 Teklif Mektubu : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

6.5 Geçici Teminat  : (2886 sayılı yasaya uygun),

6.6 Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

6.7 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

c. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

8) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00-TL  (İkibinbeşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adresinden temin edilebilir.

9) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.01.2023 Çarşamba) saat 10:00'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İsteklilerin birden fazla ihaleye katılması durumunda, yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca temin edecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Editör: Emlak Zirvesi