FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Ölüdeniz (Hisarönü) Mahallesi, Stat Caddesi, Dış Kapı No:15 adresindeki 412 ada 7 parsel içinde 8.925,29 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın imar planında ‘’Belediye Hizmet Alanı’’ tanımlı, ekteki krokide belirtilen kısmında yiyecek ve hediyelik eşya satışı olmaması kaydıyla sadece içecek satmak ve Lunapark Sportif faaliyet göstermek üzere eğlence amaçlı işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  kiraya verilecektir.

2- İhale 12.01.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda Açık Teklif Usülü ile yapılacaktır. (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA)

3- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden,  1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.(Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17 Fethiye/ MUĞLA)

4- Kiralanan taşınmazın aylık muhammen bedeli 50.000,00-₺ +KDV, yıllık muhammen bedeli 600.000,00-₺ +KDV,3 yıllık muhammen bedeli 1.800.000,00-₺ +KDV olup geçici teminat 3 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 54.000,00-₺’dir.

5- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zaman da Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kocaeli Derince'de İcradan Satılık Tarla Kocaeli Derince'de İcradan Satılık Tarla

6-İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

Gerçek Kişiler:

6.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası  veya bağlı olduğu Meslek Odasından kaydı olduğuna dair belge. (Yetkilisi  tarafından imzalanmış)

6.2. Nüfus Kayıt Örneği.     

6.3.İmza beyannamesi Aslı. (Noter Onaylı)

6.4.Sabıka kaydı.(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

6.5. Tebligat için isteklinin ıslak imzalı adres beyanı.

6.6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. (İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır)

6.7.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu
(T.C.Ziraat Bankası Fethiye Şb.Iban No:TR 1800 0100 0203 3832 4164 5001 )

6.8.İkametgâh Belgesi.(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.)

6.9.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

6.10.Şartname satın aldığına dair makbuz.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Tüzel  Kişiler:

6.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Yetkili tarafından imzalanmış)

6.2. İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Aslı.(Noter Onaylı)

6.3. Sabıka kaydı. (Şirketin hakim ortağı / şirket müdürü ve varsa vekiline ait / %50 - % 50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi)Sabıka kaydı son bir ay içinde alınmış olmalıdır.

6.4. Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan  Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki belgesi, İmza sirküleri.

6.5. Tebligat için isteklinin ıslak imzalı adres beyanı.

6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. (İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

6.7. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
(T.C. Ziraat Bankası Fethiye Şb.Iban No:TR 1800 0100 0203 3832 4164 5001 )

6.8. Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi (Noter onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

6.9. Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında noter onaylı Ortaklık yetki belgesi

6.10.Şartname satın aldığına dair makbuz.  

6.11.Vakıf veya Dernek ile bunlara ait iktisadi işletmelerde, yetkili organlarınca temsile salahiyetli bulunduğuna dair noter onaylı belge ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya Noter onaylı sureti olmalıdır.

Ortak Belgeler

6.1.İhaleye teklif verecek istekliye ait benzer bir işletmeye (Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezi, Oyun ve Eğlence Merkezi, Lunapark vb.)ait geçerliliği devam eden İşletme İzin Belgesi.

6.2.İhaleye katılacak firmaların Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi ve İş Güvenlik sözleşmelerinin olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesi.

6.3.Oyun Parkına konulacak oyuncaklara ait faturaların ve makine mühendisi tarafından verilen uygunluk raporu ibrazı.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.