MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI

Bakanlıktan 40 İlde 443 Arsa Satışı! Bakanlıktan 40 İlde 443 Arsa Satışı!

Taşınmaz Bilgileri.

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir  ili, Menderes ilçesi, Özdere  Mahallesinde,   bulunan taşınmaz  (arsanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce  18.01.2023 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte  Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü  ile satılacaktır.

3-İHALE ŞARTNAMESİ:   İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 2.000,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:18.01.2023-Çarşamba Saat:14.00  

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A)Gerçek kişiler için;

1) Nüfus  cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza  beyannamesi

4)Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası  imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı   en geç ihale günü saat 14.00’e   kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 18.01.2023 tarihinde saat: 14.00’e  kadar  Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. İlan olunur.