İHALE DETAYLARI

NİĞDE BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1) - Aşağıda adresi, mahallesi, ada ve parseli, cinsi, blok tipi, sıra no, kat no, daire no, cephe, m² si muhammen bedeli ve ödeme şekli yazılı meskenler;

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

Madde 2) - Gayrimenkullerin satış ihalesi 21/09/20222 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü hizalarında yazan saatlerde Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak Belediye Sarayı (2.Kat Meclis Salonunda) No:1 NİĞDE – adresinde teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 20/09/2022 günü saat 17:30’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler  

 1.  İhaleye katılacağına dair dilekçe

 2.  Niğde Belediye başkanlığına Hitaben işin adına alınmış % 3 Geçici Teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu

 3.  Nüfus cüzdan fotokopisi

 4.  İkametgâh belgesi

  Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa
 5.  Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi

 6.  İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu

 7.  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi

 8.  İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

 9.  Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname

Tüzel Kişiler

 1. İhaleye Katılacağına dair dilekçe

 2. Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 Geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu

 3. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

 4. İkametgâh belgesi

 5. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi

 6. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu

 7. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname

 8. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

 9. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

 10. İhaleye Tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri

 11. İhaleye Tüzel kişilik adına katılacaklarda şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti

 12.  Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Yukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

Madde:4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde:7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Detaylar için tıklayınız

Editör: Emlak Zirvesi