İHALE DETAYLARI

PENDİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 / Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (Bin) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir.

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu (A) Alanında kalmaktadır. Taks: 0,15, Emsal: 0,30, Yençok: 6,50 m. olarak uygulanacaktır. Pendik İlçesi, Doğu (Kavakpınar) Mahallesi, 10374 Ada  3 Parsele İlişkin Akaryakıt + LPG İstasyonu araç giriş- çıkışı projesi, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun 25.03.2022 tarih ve UTK2022/11-64 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Avan Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 02.08.2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan proje şartname ekinde yer almaktadır. Doğu (Kavakpınar) 10374 ada 3 parsel sayılı 3.000,04 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı damga Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir.

MADDE 3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgah belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

MADDE 8- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 10- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Kocaeli Başiskele'de İcradan Satılık Villa Kocaeli Başiskele'de İcradan Satılık Villa

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 11- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

MADDE 12- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 13- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 14- Taşınmazın altında altyapı hatları bulunması halinde alıcı bunların deplase veya tasfiyesini kendi yapacak olup bununla ilgili Belediyeden herhangi bir maddi talepte bulunamayacak ve Belediye aleyhine dava açamayacaktır. Taşınmazın üzerinde bulunan Belediyeye ait yapı ve tesisler alıcı ruhsat almadan önce tahliye edilecektir. Tahliye edilen Belediyeye ait yapılar ile duvar ve varsa hafriyatın kaldırılması alıcının yükümlülüğünde olup bu konuda Belediyeden bir talepte bulunamayacak ve dava açamayacaktır. Parselin ön cephesinde bulunan üst geçit, UTK projesindeki yeni yerine alıcı tarafından deplase edilecek olup bu hususta Belediyeden herhangi bir maddi talepte bulunamayacak ve Belediye aleyhine dava açamayacaktır. İşbu ihaleye girip almakla alıcı bu işgalleri görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Editör: Emlak Zirvesi