İHALE DETAYLARI

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı Yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 11.08.2022 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

36. madde ve 45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 3.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. Tebligat için yasal adres bildirimi,

2.2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

2.3. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),

2.4. İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

2.5. Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

2.6. İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

Edirne Lalapaşa'da İcradan Satılık Tarla Edirne Lalapaşa'da İcradan Satılık Tarla

2.7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

3- Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No: 8 Pursaklar\ANKARA) alınabilir.

4- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.