KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. Resneli çiftliği , 137 Ada, 1 Parsel, 1978,90 metrekare arsanın 160/1979 hissesi ( 159,99 metrekare) satılacaktır.

Özellikleri :Kıymet takdirine konu taşınmaz, 775 sayılı Kanun kapsamında, Gecekondu Önleme Bölgesi içinde kalmaktadır. Tapu kayıtlarında, 137 ada, 1 parselde kayıtlı, ARSA Nitelikli, 1.978,90 m² alanlı hisseli ana taşınmazın yerinde yapılan tespite göre, Gökdemir Sokak ile Esin Sokak üzerinde, bazıları tek katlı, yığma kargir, bazıları 1-2 katlı olarak betonarme karkas sistemle inşa edilen binalar bulunmaktadır.

Konu taşınmazın bulunduğu alan, Sazlıdere’ye yakın konumda, Vadiye doğru eğimli arazide yer almakta olup, dikdörtgen geometrisine yakındır. 137 Ada, 1 parsel sayılı yer üzerinde inşa edilmiş olan binaların mimari projesi ve/veya Ruhsatları bulunmamaktadır. Parsel üzerinde, tam konumları belli olmadan, arsa paylarına göre, kaçak olarak inşa edildikleri anlaşılan bu yapıların, dosya borçlusu ile illiyeti yasal olarak tespit edilemediğinden, bu binalar, değerleme işlemi dışında tutulmuştur. Konu taşınmazın değerleme işlemi, tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz arsanın net alanı üzerinden, arsanın dosya borçlusuna ait olan hissesinin değeri tespit edilerek yapılmıştır

Adresi : Güvercintepe Mah. Gök Demir Sk. No:99-101-105-105/1Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.978,90 m2 ( 159,99 metrekare hisse)

Arsa Payı : 160/1979

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.09.2021 tarihli yazısında, “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, 137 ada, 1 parsel, bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli, 28.08.2008 onay tarihli “Altınşehir 1. Etap Uygulama İmar Planı” kapsamında kısmen “Konut” Alanında, kısmen de Yol’da kalmakta olup parselin kuzeyinde yer alan ve imar istikametiyle kapanan yoldan ihdas işlemi yapılmadan uygulama yapılamaz. Ayrıca mer’i imar planının, plan notlarının 2.12.2. Maddesinde;

“A) 1.000-2.000 m² arası büyüklüklerdeki parsellerde;

- Plan üzerinde E=1,00 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,20,

- Plan üzerinde E=1,25 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,40

- Plan üzerinde E=1,50 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,60

“B) 2.001-5.000 m² arası büyüklüklerdeki parsellerde;

-Plan üzerinde E=1,00 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,30,

-Plan üzerinde E=1,25 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,50

-Plan üzerinde E=1,50 olarak tanımlanan alanlarda, E=1,70 olarak uygulama yapılacaktır denilmekte olup, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Anılan parsel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 14.01.2009 tarih ve 268 sayılı Başkanlık Olur’u ile
Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alan sınırı içerisinde kalmaktadır. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.10.2018 tarih ve 133746 Sayılı yazısında, mer’i plan kapsamında 3194 Sayılı Kanun çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesinde idarelerince sakınca olmadığı, ancak geri dönüşü mümkün olmayan zararlara sebebiyet verilmemesi ve doğabilecek kamu zararının önüne geçilebilmesi amacıyla bu taşınmazlara ilişkin yapılan işlemlerin idarelerine bildirilmesi hususu belirtilmektedir.

Bilahare, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 22.05.2020 tarih ve
105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının, Bakanlık Makamı’nın 07.04.2020 tarih 105645 Sayılı Olurları ile onaylandığı bilgisi verilmiş olup, bahse konu taşınmaz, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun kapsamında, “Rezerv Yapı Alanında” kalmaktadır. Denilmektedir.

Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün çap belgesindeki yerine uygundur.

Kıymeti : 279.986,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 775 sayılı Kanun kapsamında, Gecekondu Önleme Bölgesi içinde kalmaktadır. İhtiyati haciz ve hacizler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 - 11:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2023 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2023 - 11:31
Editör: Emlak Zirvesi