Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından Bağlum Mahallesinde bulunan 27 adet arsa satışa çıkarıldı.

Milli Emlak İstanbul’da Konut Satışına Başladı! Milli Emlak İstanbul’da Konut Satışına Başladı!

İHALE DETAYLARI

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 27 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesinde bulunan toplam 27 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif  Usulü İhale  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan 27 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.  

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 -   İsteklilerde  Aranılan  Şartlar  Ve  Belgeler:

4.a-1. İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

4.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

4.a-3. İkametgah  Belgesi.

4.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

4.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

4.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

4.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı)

4.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

4.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

4.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküsü.

4.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

4.a-14. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

4.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

4.a-16. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

4.a-17. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.

Not : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (4.a )’ da belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır. 

5 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6.  maddesinde belirtilen kişiler,  doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.   

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’  ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir  

8 -  İhale şartnamesi,  mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale  Servisinden   500,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

Satışta olan arsalar için tıklayınız...